La gi­ne­bra i la tò­ni­ca, in­se­pa­ra­bles

LA PRE­PA­RA­CIÓ D’UN GINTÒNIC DE PRI­ME­RA ÉS UN ART ETÍLIC RESERVAT ALS MI­LLORS MIXÒLEGS. PER AI­XÒ, US PRO­PO­SEM QUA­TRE LO­CALS BAR­CE­LO­NINS ON GAU­DIR DE LA CRE­A­TI­VI­TAT ‘GINTONIQUIANA’ EN LA MÀ­XI­MA ES­PLEN­DOR

La Vanguardia - Què Fem - - NNIT - TEO CAMINO FO­TO: MA­RIA DIAS

El gintònic és el rei in­dis­cu­ti­ble de l’es­ce­na noc­tur­na bar­ce­lo­ni­na, la be­gu­da de mo­da a la nos­tra ciu­tat. Una bar­re­ja de gi­ne­bra i tò­ni­ca que pot sem­blar sim­ple, però que no ho és si bus­quem l’ex­cel·lèn­cia... Per ai­xò, us pro­po­sem qua­tre llocs on tas­tar-lo.

IDE­AL COCKTAIL BAR

ARI­BAU, 89. ME­TRO: PROVENÇA (FGC). TE­LÈ­FON: 934 531 028. HO­RA­RI: DE DL. A DS., DE 12.30 A 2.30H; DIU­MEN­GE, TAN­CAT. PREU MIT­JÀ GINTÒNIC: 11€.

Ide­al­cock­tail­bar.com

“Hi ha un gintònic per a ca­da mo­ment del dia i per a ca­da per­so­na”, ex­pli­ca Jo­sep Ma­ria Go­tar­da, pro­pi­e­ta­ri de l’Ide­al Cocktail Bar, una coc­te­le­ria que va fun­dar el seu avi, An­to­nio Go­tar­da, l’any 1931. Re­fu­gi de mes­tres com Jo­sep Pla (whis­ky i Dry Mar­ti­ni) pri­mer, i Ma­nu­el Váz­quez Mon­talbán (whis­ky de mal­ta) des­prés, l’Ide­al con­ser­va un ai­re Bri­tish i el sa­voir fai­re de les coc­te­le­ri­es clàs­si­ques. “Des de fa tres o qua­tre anys, la gent vol tor­nar a gau­dir de la gi­ne­bra en la se­va es­sèn­cia. Hem tor­nat al clàs­sic”, ex­pli­ca en Jo­sep Ma­ria. “A par­tir de ca­da cli­ent con­fec­ci­o­nem el gintònic”, afe­geix aquest amant del bon beu­re que re­gen­ta aquest es­ta­bli­ment, on ela­bo­ren al­guns dels mi­llors gin­tò­nics de la ciu­tat. Re­co­ma­na­ció de la ca­sa: gintònic de Wi­lli­ams Cha­se.

• BAR TREZE

MA­JOR DE SAR­RIÀ, 115. ME­TRO: REI­NA ELISENDA (FGC). TE­LÈ­FON: 932 506 499. HO­RA­RI: CA­DA DIA, DE 8 A 00H; DV. I DS., DE 9 A 2H. PREU MIT­JÀ GINTÒNIC: 9€.

Fa­ce­bo­ok: Bar Treze

En aquest ín­tim ra­có de Ma­jor de Sar­rià, po­dreu tri­ar en­tre prop de 300 gi­ne­bres que us ofe­ri­rà l’Est­her, cam­pi­o­na del Con­curs de Gin­tò­nics d’Es­pa-

nya el 2011. El de Se­a­gram’s, com gai­re­bé a tot ar­reu, és el que surt més, però l’es­pe­ci­a­li­tat de la ca­sa és el gintònic de Tan­que­ray Ten, tò­ni­ca prè­mi­um i twist de lli­ma. La dar­re­ra no­ve­tat és el de Tan­que­ray Se­vi­lla, molt més aro­mà­tic, “amb ta­ron­ja, lli­mo­na o el que al cli­ent li vin­gui més de gust”, ex­pli­ca l’Ori­ol, que fa més de cinc anys que va obrir el Bar Treze amb la se­va pa­re­lla, la Mar, i ja van ca­mí de con­ver­tir-se en tot un clàs­sic de la zo­na al­ta. No us po­deu per­dre el ra­có de la ter­ras­sa, en­tre oli­ve­res, bom­be­tes ro­do­nes i, en aques­ta èpo­ca de l’any, es­tu­fes.

NEGRONI

JO­A­QUÍN COS­TA, 46. ME­TRO: UNIVERTITAT (L1, L2). HO­RA­RI: DI­VEN­DRES I DIS­SAB­TE, DE 19 A 3H; DE DI­LLUNS A DI­JOUS I DIU­MEN­GE, DE 19 A 2.30H. PREU MIT­JÀ GINTÒNIC: 9€. Ne­gro­ni­cock­tail­bar.com Si bus­cà­veu un gintònic de ma­dui­xa amb mol­tes frui­te­tes i gust de ma­ce­dò­nia, pot­ser la coc­te­le­ria Negroni tam­poc és el vos­tre lloc. En aquest lo­cal, que va re­bre un pre­mi FAD d’in­te­ri­o­ris­me, fa quin­ze anys que pre­pa­ren el gintònic com Déu ma­na: ser­vit en un got am­ple, amb gel, pe­la de lli­mo­na i tò­ni­ca Schwep­pes o Fe­ver Tree, sen­se es­tri­dèn­ci­es, res­pec­tant al mà­xim el sa­bor d’una bo­na gi­ne­bra. I no te­nen car­ta per­què no els cal. Ja­vi­er

Ce­jas, au­tor del lli­bre Gin To­nic

(Edi­to­ri­al Mor­sa), i Da­ni Gó­mez,

bàr­man ex­pert i co­pro­pi­e­ta­ri del lo­cal, són dos amants d’aquest des­til·lat. Ai­xí, doncs, acos­teu-vos a la bar­ra i dei­xeu-vos acon­se­llar. Us agra­da més se­ca o més aro­mà­ti­ca? Fins i tot, si us hi atre­viu, us dei­xa­ran tas­tar la gi­ne­bra abans d’afe­gir-hi la tò­ni­ca. Sublim!

L’ENTRESÒL

PLA­NE­TA, 39. ME­TRO: FONTANA (L3). TE­LÈ­FON: 685 533 941. HO­RA­RI: DE DI­ME­CRES A DI­JOUS, DE 20 A 2H; DI­VEN­DRES I DIS­SAB­TE, DE 20 A 3H. PREU MIT­JÀ GINTÒNIC: 8 EU­ROS. Ins­ta­gram: en­tre­sol­bar

En un dels car­re­rons que desem­bo­quen a la gra­ci­en­ca pla­ça del Sol, tro­bem L’Entresòl, un pe­tit

lo­cal que va obrir fa més de vuit anys, quan la fe­bre del gintònic tot just co­men­ça­va a Bar­ce­lo­na. Re­cor­do que es­ta­va ple de gom a gom, i que es po­dia sor­tir dis­si­mu­la­da­ment i pren­dre la co­pa al car­rer. Ai­xò ha can­vi­at, i el res­pec­te pels ve­ïns ha mi­llo­rat, però els qua­dres de l’in­te­ri­or con­ti­nu­en plens de pos­si­bles com­bi­na­ci­ons a l’ho­ra de beu­re un bon gintònic. En Mi­les re­co­ma­na el de l’aro­mà­ti­ca gi­ne­bra ga­lle­ga Nor­dés, pre­pa­ra­da amb ra­ïm i llo­rer, i el de Mar­tin Mi­llers, ser­vit amb pe­bre i pe­la de lli­mo­na. Al fons de l’es­ta­bli­ment, si es­teu de sort, tro­ba­reu lloc als so­fàs, però pot­ser la ban­da so­no­ra de L’Entresòl ( I Fo­llow Ri­vers, de Lykke Li) us im­pe­di­rà es­tar-vos qui­ets. Bon ball, bon gintònic i molt bo­na nit!

A la coc­te­le­ria Negroni res­pec­ten al mà­xim el sa­bor d’una bo­na gi­ne­bra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.