Dos ri­vals ir­re­con­ci­li­a­bles

La Vanguardia - Què Fem - - E - NEUS DURAN

Què te­nen en co­mú els pri­mers llen­guat­ges de pro­gra­ma­ció, la Re­vo­lu­ció In­dus­tri­al, la lluita his­tò­ri­ca per acon­se­guir el vot fe­me­ní a Eu­ro­pa o els lu­xo­sos Rolls-Roy­ce? Doncs que tots han nas­cut a Manc­hes­ter. Més que ca­su­a­li­tat, és un in­di­ca­dor de l’ener­gia efer­ves­cent que re­cor­re aques­ta ciu­tat an­gle­sa, a no­més du­es ho­res en tren de Lon­dres, que ama­ga molt més del que sem­bla a pri­me­ra vis­ta. Qui se la ima­gi­ni com una urbs gri­sa ple­na de fà­bri­ques, que ho obli­di. La se­va eclèc­ti­ca ar­qui­tec­tu­ra i un pa­no­ra­ma mu­si­cal en ebu­lli­ció en­a­mo­ren.

Però, per da­munt de tot, si per al­gu­na co­sa des­ta­ca és per ser una au­tèn­ti­ca me­ca del fut- bol. Fins i tot als qui la pi­lo­ta no els fa­ci ni fred ni ca­lor i no sà­pi­guen ni un bor­rall del que és un fo­ra de joc, no po­dran evi­tar que­dar fas­ci­nats per l’au­tèn­ti­ca pas­sió que es viu per l’es­port rei. El pe­di­grí és in­ne­ga­ble: aquí va néi­xer la pri­me­ra lli­ga de fut­bol del món, fun­da­da el 1888 a The Royal Ho­tel, i te­nen The Na­ti­o­nal Fo­ot­ball Mu­se­um, el més gran del món de­di­cat a aquest es­port. Per cert, molt re­co­ma­na­ble per als que vi­at­gin en fa­mí­lia, ja que hi tro­ba­ran un munt de jocs in­terac­tius, que so­len en­tu­si­as­mar els nens.

Tots els bar­ris es­tan plens de pubs i lo­cals on se se­gueix amb fer­vor ca­da par­tit i on qual­se­vol es pot su­mar a l’am­bi­ent, com les po­pu­lars Tib Stre­et Ta­vern, Black Dog Ball­ro­om i The Courtyard. Tam­bé hi ha car­rers i es­tà­tu­es de­di­cats a fut­bo­lis­tes. La més fo­to­gra­fi­a­da és la que re­cor­da la Holy Tri­nity: els pi­lo­tes d’or Ge­or­ge Best, De­nis Law i Bobby Charl­ton. Fins i tot, hi ha un es­ta­bli­ment te­ma­tit­zat en el món de la pi­lo­ta, l’Ho­tel Fo­ot­ball, amb un camp per ju­gar a fut­bol sa­la a la ter­ras­sa, un Ca­fe Fo­ot­ball amb pan­ta­lles ge­gants i coi­xins amb el le­ma Dre­a­ming of Vic­tory. No cal dir que, quan hi ha par­tit, els preus es du­pli­quen. To­ta aques­ta fe­bre gi­ra, so­bre­tot, al vol­tant dels dos grans equips de la ciu­tat, els ar­xi­ri­vals Manc­hes­ter Uni­ted i Manc­hes­ter City. El pri­mer, au­tèn­tic rei de reis, va néi­xer com un hu­mil equip d’em­ple­ats de la com­pa­nyia de trens, i ara és un dels que ge­ne­ren més di­ners i pas­si­ons de tot el pla­ne­ta. Ju­ga al mí­tic Old Traf­ford, ba­te­jat com a Te­a­tre dels Som­nis, una al­tra vi­si­ta im­pres­cin­di­ble per als afi­ci­o­nats, que per als tours hau­ran de pas­sar per ta­qui­lla, però, en can­vi, po­den vi­si­tar la sa­la de tro­feus dels Di­a­bles Ro­jos gra­tu­ï­ta­ment. Una de les co­ses que més im­pres­si­o­nen de la vi­si­ta és el re­llot­ge que mar­ca el dia i l’ho­ra de l’ac­ci­dent d’avió en què, l’any 1958, van per­dre la vida di­ver­sos ju­ga­dors del pri­mer equip.

Pel que fa al City, re­vi­ta­lit­zat els dar­rers anys, és so­bre­tot l’equip de Pep Gu­ar­di­o­la, que s’ha con­ver­tit, des que va ater­rar a la ciu­tat, en una ce­le­bri-

Tast,

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.