RES­TAU­RANT

L’HO­ME DELS NAS­SOS APOS­TA PER TÈC­NI­QUES CRE­A­TI­VES I PLATS ACOLORITS AL BAR­RI DE SANTS

La Vanguardia - Què Fem - - NEWS - ÒS­CAR GÓ­MEZ L’HO­ME DELS NAS­SOS MELCIOR DE PA­LAU, 62 (SANTS). TEL: 633 197 667. HO­RA­RI: DE DC. A DG., DE 13.30 A 15.30H I DE 20.30 A 22.30H. PREU ME­NÚ: 25€ (4 PLATS) O 43€ (9 PLATS). NO ACCEPTEN TAR­GE­TES. Ins­ta­gram: ho­me­dels­nas­sos

Des del bar­ri de Sants, el res­tau­rant l’Ho­me dels Nas­sos ofe­reix plats sor­pre­nents i per­so­nals ela­bo­rats amb tèc­ni­ques cre­a­ti­ves.

Un cò­dol. A dins del plat hi ha un cò­dol, fosc i gra­ní­tic. Evo­ca la ron­da­lla de la so­pa de pe­dres (pe­dres a Por­tu­gal, claus en el món es­can­di­nau, des­trals a l’Eu­ro­pa ori­en­tal), on un sol­dat afa­mat pre­pa­ra un gran ti­be­ri po­pu­lar a par­tir d’un in­gre­di­ent de ca­da fa­mí­lia del po­ble per con­di­men­tar una pe­dra. El roc es fon len­ta­ment so­ta la ca­lor li­qua­da del brou de moi­xer­nons i n’emer­geix l’in­te­ri­or cre­mós de cris­pe­tes es­cu­ma­des amb sa­frà, fet­ge gras per­fu­mat amb cal­va­dos i ca­ma­mi­lla i la car­no­si­tat sa­la­bro­sa de la oli­va Ka­la­ma­ta. El ca­mí de la cu­lle­ra­da glo­ri­o­sa és una acu­mu­la­ció d’afi­ni­tats aro­mà­ti­ques i sa­bors as­so­ci­ats a l’es­calf emo­ci­o­nal.

La nu­e­sa de la sa­la (només cinc tau­les cir­cu­lars i blanques; a les pa­rets, amb prou fei­nes un mi­rall) con­tras­ta amb la cui­na de com­ple­xi­tat pu­ja­da que Ge­ro­gi­na Jun­qué i Ro­bert Abe­lla pro­po­sen al bell mig del bar­ri de Sants. Pan­to­ne ex­tens d’in­gre­di­ents a gai­re­bé tots els plats. Un exem­ple: els ne­nú­fars són va­sets d’ajo­blan­co i pa tor­rat (es­fe­ra), mel (dolç), daus de gin­ge­bre (fres­cor), llar­dons de ba­ca­llà (cro­cant) i ca­vi­ar de cer­ve­sa ne­gra (re­ga­lès­sia, bal­sà­mics). Tot ai­xò en un plat que es pren d’una úni­ca glo­pa­da es­cla­tant i de­li­ci­o­sa. In­ten­sa com­ple­xi­tat.

Els pa­ne­llets sa­lats in­cor­po­ren sar­di­na con­fi­ta­da, pes­to i po­ma al forn amb co­ber­tu­ra ex­te­ri­or de fes­tucs i fa­ri­go­la. Sor­prèn la fi­de­li­tat de la tex­tu­ra amb el re­fe­rent dolç. Ena­mo­ra la ma­ne­ra com el greix blau con­du­eix els dol­ços, àcids i tor­rats. Bra­vo.

Me­nú amb es­ce­na­ris

Els plats del me­nú llarg (nou plats, ano­me­nat Vol sen­se Mo­tor) es­tan dividits en es­ce­na­ris (Brisa, Ai­re, Vent i Tem­pes­ta). La cre­a­ti­vi­tat s’es­cam­pa més en­llà del pa­la­dar en for­ma d’es­crits breus i con­tes me­nuts re­la­ci­o­nats amb els di­fe­rents es­ce­na­ris. Bo­na elec­ció fer-ho de ma­ne­ra poc in­va­si­va, po­sant-los sim­ple­ment a l’abast del co­men­sal. Hi ha qui vol men­jar bé i prou; doncs no tin­drà cap in­ter­fe­rèn­cia.

El sand­vitx de pi­nyons és un snack de brisa to­fo­na­da, acom­pa­nyat d’un fan­tàs­tic i equi­li­brat brou de ceps (ser­vit ca­lent en am­po­lla de la co­la més fa­mo­sa del món mun­di­al).

L’ar­ròs de gam­ba és un mar d’es­sèn­cia cre­mo­sa on tro­bem ar­ròs inflat (com el dels es­mor­zars!) afe­git al mo­ment pel co­men­sal, corall de vi­na­gre i cu­es crus­tà­ci­es ma­ri­na­des amb gerds. Tan he­te­ro­dox com go­la­fre.

Sor­pre­ses dol­ces

A les postres, pre­ci­o­sis­me nos­tàl­gic en for­ma de fi­li­pi­nos de ma­dui­xa i na­ta; to­roi­des ete­ris i po­tent ge­lat de llet de ca­bra. A ve­ga­des la tèc­ni­ca no su­pera l’ori­gi­nal. Me­ra­ve­llo­sa la po­ma de mo­ji­to; pell llu­ent amb el co­lor del roig pe­ca­mi­nós. A l’in­te­ri­or hi ha mous­se coc­te­le­ra en­ri­qui­da amb tocs de men­ta, xo­co­la­ta i strac­ci­a­te­lla ne­gra amb es­cu­ma de pi. Al cen­tre de la po­ma, el pi­nyol im­pos­si­ble: tex­tu­ra den­sa de mo­ji­to equa­lit­za­da fins a l’aci­de­sa ra­di­cal.

En la Bar­ce­lo­na de les car­tes tris­ta­ment fo­to­co­pi­a­des, L’Ho­me dels Nas­sos és un res­tau­rant ben di­fe­rent.

ELS NOU PLATS DEL ME­NÚ LLARG DEL RES­TAU­RANT, ANO­ME­NAT VOL SEN­SE MO­TOR, ES­TAN DIVIDITS EN QUA­TRE ES­CE­NA­RIS: BRISA, AI­RE, VENT I TEM­PES­TA

FO­TOS: FLAMINIA PELAZZI

Ge­or­gi­na Jun­qué i Ro­bert Abe­lla, a la por­ta del res­tau­rant.

El plat so­pa de pe­dres, un apa­rent cò­dol d’in­te­ri­or ben cre­mós.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.