Un clàs­sic dels Grimm re­vi­si­tat

ELS MÚ­SICS DE BREMEN AR­RI­BA AL TE­A­TRE GAUDÍ DE BAR­CE­LO­NA EN UNA NO­VA VER­SIÓ MU­SI­CAL

La Vanguardia - Què Fem - - N NENS - P. MAURELL

Què hi fan un ruc, una ga­ta, una gallina i un gos al mig del bosc, acom­pa­nyats d’un pe­tit grill que to­ca la ba­te­ria? Doncs fu­gen de la gran­ja on ca­das­cun ha vis­cut sem­pre per­què ja no po­den tre­ba­llar més i no els vo­len. Es tro­ben de ca­mí cap a la ciu­tat de Bremen, es fan amics i de­ci­dei­xen cre­ar un grup de mú­si­ca. Se­gur que aquest ar­gu­ment el co­nei­xeu, per­què és el d’un clàs­sic dels con­tes tra­di­ci­o­nals, es­crit pels ger­mans Grimm, Els mú­sics de Bremen, que ara ar­ri­ba al Te­a­tre Gaudí en for­ma de mu­si­cal i en una ver­sió d’Ever Blanc­het.

Un es­pec­ta­cle que man­té l’es­sèn­cia del con­te clàs­sic, que es rein­ven­ta per als nens i ne­nes d’ara i que es trans­for­ma amb no­ves can­çons, nous per­so­nat­ges i core­o­gra­fi­es i on, so­bre l’es­ce­na­ri, ca­da pro­ta­go­nis­ta to­ca un ins­tru­ment: el gos, la gui­tar­ra; la gallina, el pi­a­no; el ruc, el vi­o­lí; el grill, la ba­te­ria, i la ga­ta, el vi­o­lon­cel. Ca­das­cun té la il·lu­sió d’ar­ri­bar a Bremen i gua­nyar-se la vi­da amb la se­va gran pas­sió, la mú­si­ca.

Re­vi­sió del clàs­sic

En el con­te dels Grimm, els ani­mals es que­den a viu­re a la gran­ja des­prés d’ha­ver fo­ra­gi­tat els lla­dres que hi ha­via, no ar­ri­ben mai a la ciu­tat de Bremen i no aca­ben for­mant la ban­da mu­si­cal. Pe­rò pot­ser en aques­ta no­va ver­sió te­nim al­gu­na sor­pre­sa.

Els mú­sics de Bremen és un clàs­sic que ens par­la de l’amis­tat, la unió i la lli­ber­tat, que con­dem­na el mal­trac­ta­ment ani­mal i que rei­vin­di­ca una ciu­tat més ne­ta, llu­mi­no­sa i en pau per a tot­hom. Un mu­si­cal di­ver­tit per a to­ta la fa­mí­lia in­ter­pre­tat pels ac­tors Ai­na Va­llès, Ber­ta Peñal­ver, Da­vid Ma­cu­lé, Ivan Her­zog i Jo­an Ri­gat, que al­ho­ra són mú­sics ex­cel·lents.

Una no­va opor­tu­ni­tat per gau­dir d’aques­ta his­tò­ria adap­ta­da i re­vi­si­ta­da al llarg dels anys pel ci­ne­ma, la te­le­vi­sió i el te­a­tre, i que trac­ta pro­ble­mes i si­tu­a­ci­ons ben vi­gents en els nos­tres di­es. Un clàs­sic que ca­da any pu­ja als es­ce­na­ris per par­lar-nos dels avan­tat­ges de te­nir un pro­jec­te co­mú.

ELS MÚ­SICS DE BREMEN

TE­A­TRE GAUDÍ. SANT AN­TO­NI MA­RIA CLARET, 120. ME­TRO: SAGRADA FA­MÍ­LIA (L2 I L5). DA­TA: FINS AL

26 DE GE­NER. HO­RA­RI: DS., 17H, DG., 12 I 16H. PREU: 15€.

• Te­a­tre­gau­di­bar­ce­lo­na.com

Els ani­mals s’uni­ran per fer pos­si­ble el seu som­ni so­bre l’es­ce­na­ri.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.