La Vanguardia

Ajuntament de Barcelona Gerència d'Hàbitat Urbà

-

ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA EXP. 14SD0032P El gerent d’Hàbitat Urbà, en ús de les facultats delegades pel Decret d’Alcaldia de 4 de juliol del 2011 i pel Decret d’Alcaldia d’11 de juny de 2012, en data 22 de desembre de 2014, va adoptar la següent resolució:

Aprovar definitiva­ment el Projecte de construcci­ó d’un pas provisiona­l per a vianants entre els carrers de Joan Comorera i Sao Paulo, al Districte de Sant Andreu, promogut per Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA, per un impor t de 499.044,23 euros, el 21% de l’impost del valor afegit (IVA) inclòs, d’acord amb les condicions que consten a l’informe de conformita­t tècnica (ITP amb classifica­ció B) que consta a l’expedient i que es dóna per reproduït, i que s’incorporen segons declaració expressa de l’autor del Projecte i el Director Tècnic de Projecte en informe de data 14 d’octubre de 2014, el qual figura a l’expedient i es dóna per reproduït, tot de conformita­t amb l’ar ticle 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un diari dels de més circulació de Catalunya; i notificar-ho als interessat­s en aquest procedimen­t.

La qual cosa es fa pública per a general coneixemen­t.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administra­tiva, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la recepció de la present notificaci­ó, o es pot interposar directamen­t recurs contenciós administra­tiu davant del Jutjat del contenciós-administra­tiu en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la present notificaci­ó.

El recurs potestatiu de reposició s’haurà de resoldre i notificar en el termini d’un mes. El termini per interposar recurs contenciós administra­tiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificaci­ó de l’acte exprés.

Contra la desestimac­ió tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorre­gut un mes comptat des de l’endemà a la seva interposic­ió sense que s’hagi resolt expressame­nt, es pot interposar recurs contenciós administra­tiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s’hagi produït la desestimac­ió tàcita.

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 22 de desembre de 2014. – La secretària delegada, Natàlia Amorós i Bosch

(P.D. 8/11/99)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain