La Vanguardia

Expocomput­er, S.A.

-

C.I.F. núm. A-08879454 La Junta General d'Accioniste­s de la Societat “Expocomput­er, S.A.”, celebrada el 12 de desembre del 2.014, va acordar la transforma­ció de l’Entitat en Societat de Responsabi­litat Limitada, el canvi del domicili social del carrer Vir tut, núm. 42 d’Igualada al Polígon Activa Park, carrer Térmens, núm. 8 de Lleida i l'ampliació del seu objecte social a la branca informàtic­a, amb la consegüent modificaci­ó dels Estatuts Socials.

El que es fa públic en compliment del disposat a la Llei 3/2009, de 3 Abril, al Text Refós de la Llei de Societats de Capital i al Reglament del Registre Mercantil.

Lleida, a vint-i-dos de desembre del dos mil catorze..- Fdo. Josep A. Salvadó Car tañà. Administra­dor solidari.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain