La Vanguardia

‘Win win’ a l’educació

-

Aquest estiu vam coincidir al lloc de vacances unes quantes famílies amb nens en edat escolar, alguns portaven els fills a escoles públiques, altres a escoles concertade­s i algun a escola privada. Vam arribar a la conclusió que en l’existència d’aquests diferents tipus d’escola s’ajudaven mútuament, ja que per un cantó és difícil que l’Administra­ció pública pugui tenir escoles especialit­zades en idiomes, com era el cas, una escola alemanya, o escoles per a nens i nenes que competeixe­n en algun esport, i que necessiten un horari bastant diferent, o fins i tot una educació per a nens amb tendència a l’autisme.

D’altra banda, que la iniciativa civil d’aquest país hagi tirat endavant totes aquestes escoles especialit­zades fa que la part de la contribuci­ó dels pares dels alumnes de l’escola concertada i privada sigui un estalvi per a l’Administra­ció i una ajuda per al pressupost de l’escola pública, de la mateixa manera que en la medicina, la cultura.

A la vegada s’hauria de millorar en algun cas el ja existent mecanisme de beques per a aquells nois i noies que, necessitan­t algun tipus d’escola especialit­zada, no tenen els suficients recursos econòmic.

ANNA CASAJUANA COSTA Sabadell

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain