Go­vern em­pre­so­nat

La Vanguardia - - OPINIÓN -

No no­més han em­pre­so­nat el Go­vern ca­ta­là. Han em­pre­so­nat, tam­bé, la po­ca ver­gon­ya que els que­da­va. Com a ciu­ta­da­na ca­ta­la­na, no dono crè­dit que es­ti­gui vi­vint allò que la me­va àvia em deia que va viu­re du­rant la se­va in­fan­te­sa. “Va ser molt dur per­què l’enemic no ve­nia de fo­ra”, em deia. Un Go­vern que va ser de­mo­crà­ti­ca­ment es­co­llit ha es­tat em­pre­so­nat. Ai­xí no se si­len­cia un po­ble sen­cer. Ai­xí, no. AN­NA GONZÁLEZ SO­LANO L’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.