No es po­dia fer pit­jor

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Re­su­mim la si­tua­ció en què ens tro­bem a dia 2 de no­vem­bre: te­nim una part del Go­vern a la pre­só i una al­tra, amb el pre­si­dent in­clòs, fu­git de la jus­tí­cia. I la Ge­ne­ra­li­tat, in­ter­vin­gu­da pel Go­vern de Ra­joy. És la si­tua­ció més greu que hem vis­cut en molts anys a Ca­ta­lun­ya. És ai­xò el que vo­líem?

Tot aquest des­ga­vell ens l’han por­tat els po­lí­tics de les dues ban­des per la se­va irres­pon­sa­bi­li­tat. Els d’aquí, per ti­rar pel dret de­cla­rant la Re­pú­bli­ca in­de­pen­dent, sal­tant-se les lleis, i sen­se es­tar le­gi­ti­mats ni pre­pa­rats per fer-ho, amb la mei­tat de la po­bla­ció en con­tra, no ho obli­dem. I els de Ma­drid, per es­tar ac­tuant amb pre­po­tèn­cia, sen­se vo­ler veu­re el pro­ble­ma que te­nien a Ca­ta­lun­ya des de que van tom­bar l’Es­ta­tut.

Ara som els ciu­ta­dans els que hau­rem de po­sar seny, i hem d’anar a vo­tar mas­si­va­ment el 21 de desem­bre amb res­pon­sa­bi­li­tat i amb el cap fred. No ens dei­xem por­tar per odis ni ex­tre­mis­mes, no­més pen­sem què és el que ens con­vé més, i tant de bo es pu­gui re­con­duir la si­tua­ció tan greu que te­nim en aquests mo­ments.

Dei­xem els in­vents, ja n’hem tin­gut prou, no creieu?

ELE­NA CREUS ANEN­TO Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.