Pre­sos po­lí­tics

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Què po­dem dir des­prés de veu­re com em­pre­so­nen els nos­tres con­se­llers? Com hau­ríem d’ac­tuar quan des­prés de pas­sar per una dic­ta­du­ra tor­nem a veu­re pre­sos po­lí­tics? Ens im­po­sen el 155, ens diuen que ens pre­sen­tem a elec­cions pe­rò ens po­sen el Go­vern a la pre­só. Qui s’hi pot pre­sen­tar a ho­res d’ara si ca­da per­so­na que es­ti­gui a fa­vor de l’in­de­pen­den­tis­me és cri­dat a ju­di­ci?

Es par­la de se­pa­ra­ció de po­ders quan es tar­den dos dies per impu­tar els lí­ders ca­ta­lans, pe­rò en­ca­ra fal­ten anys per veu­re com con­clouen tots els ca­sos de co­rrup­ció del PP; par­lar de país de­mo­crà­tic és apun­tar mas­sa alt i Eu­ro­pa, com a mà­xim ex­po­nent, no té el va­lor d’in­ter­ve­nir. Una co­sa si­mi­lar com ja va fer amb Fran­co, ob­viant la se­va dic­ta­du­ra i obli­dant la re­pres­sió que hem pa­tit.

PAU JOR­DI ALSINA

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.