Quo va­dis, Ice­ta?

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Con­si­de­ro Mi­quel Ice­ta un dels po­lí­tics ca­ta­lans més pre­pa­rats. Ara bé, des­près d’es­col­tar-lo fa uns me­sos amb el “Pedro, man­ten­te fuer­te, líbranos de Ra­joy y del PP” i vis­ta la fo­to­gra­fia de la ca­pça­le­ra de la ma­ni­fes­ta­ció del 29 d’oc­tu­bre a Bar­ce­lo­na ro­de­jat de Mi­llo, Arri­ma­das, Al­biol, Ri­ve­ra, et­cè­te­ra i amb el car­tell de “Jun­tos”, en què els le­mes, en­tre d’al­tres, eren “Puig­de­mont, a pri­sión” i en què part dels as­sis­tents es van de­di­car a in­sul­tar i agre­dir, no em puc es­tar de dir: què hi feies, Mi­quel, amb aques­ta gent?

De pen­sar si et po­gues­sin veu­re fun­da­dors del teu par­tit com Re­ven­tós o Pa­llach, com et veuen ara Ma­ra­gall, Obiols o Na­dal..., no tens mal­sons? Fa pocs me­sos cri­da­ves “Es­pa­ña no pue­de per­mi­tir­se cua­tro años más de PP” i ara t’abra­ces amb ells. On és la te­va dig­ni­tat?

AN­TO­NI VI­LA­NO­VA CASALS Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.