Fu­gi­da d’em­pre­ses

La Vanguardia - - OPINIÓN -

He se­guit amb in­te­rès els fets que s’han pro­duït a Ca­ta­lun­ya aquests da­rrers temps, i una de les mol­tes co­ses que han cri­dat la me­va aten­ció és la se­güent: si el Par­tit Po­pu­lar sa­bia ca­te­gò­ri­ca­ment que la in­de­pen­dèn­cia de Ca­ta­lun­ya no s’ha­via de pro­duir, per què van crear un de­cret amb la fi­na­li­tat úni­ca de fa­ci­li­tar la mar­xa de bancs i em­pre­ses ca­ta­la­nes a al­tres in­drets d’Es­pan­ya? AL­BERT DEGÀ I MESSEGUER Tor­de­ra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.