La go­ta xi­ne­sa

Exis­tei­xen con­sig­nes re­pe­ti­des fins a la sa­cie­tat en aques­ta

La Vanguardia - - OPINIÓN -

sa­gra­da uni­dad de Es­pa­ña que són com la go­ta xi­ne­sa de l’unio­nis­me: Que no es tren­qui Es­pan­ya és una d’elles. Si­guem as­sen­yats, una in­de­pen­dèn­cia de Ca­ta­lun­ya tam­poc no se­ria com si a Es­pan­ya li fos ampu­tat un braç del cos, una al­tra de les go­tes xi­ne­ses. El ma­teix pas­sa amb aques­ta al­tra afir­ma­ció: es tren­ca­ran els llaços d’amis­tat i fa­mi­liars.

En el cas d’una Ca­ta­lun­ya in­de­pen­dent, aquest cos ampu­tat (ampu­tat en tot cas eco­nò­mi­ca­ment) es po­dria re­ge­ne­rar per si sol; en cas con­tra­ri de­no­ta­ria una fal­ta d’au­to­es­ti­ma con­si­de­ra­ble ja que si tan “gran­de es Es­pa­ña”, i cer­ta­ment ho és, po­drà si s’hi obs­ti­na res­ti­tuir aquest braç (eco­nò­mic) amb el tre­ball, la in­no­va­ció i la crea­ti­vi­tat que li són pro­pis.

Quant a la frac­tu­ra d’aquests llaços d’amis­tat i fa­mi­liars, que no pa­tei­xin, con­ti­nua­ran exis­tint ja que l’amis­tat i la fa­mí­lia van més en­llà de qual­se­vol pen­sa­ment ideo­lò­gic sem­pre que es man­tin­gui amb res­pec­te mu­tu. No en fem un gra mas­sa: si Ca­ta­lun­ya s’in­de­pen­dit­za d’Es­pan­ya sim­ple­ment s’ad­mi­nis­tra­rà pel seu com­pte, a la se­va ma­ne­ra pro­gres­sis­ta, pe­rò ai­xò no ne­ces­sà- ria­ment ha de tren­car Es­pan­ya en el sen­tit èpic amb què ens pre­te­nen aco­var­dir i con­fon­dre. GUI­LLER­MO MAR­TÍ

Sant Pol de Mar

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.