El lec­tor ex­po­ne

No­vem­bre

La Vanguardia - - OPINIÓN -

El no­vem­bre és el mes per ex­cel·lèn­cia de la tar­dor. Quan els co­lors de la na­tu­ra s’han con­ver­tit en ocres i sie­nes, quan la boira ma­ti­nal no dei­xa veu­re amb ni­ti­de­sa les fu­lles se­ques que s’es­cam­pen per to­tes les su­per­fí­cies, quan el mar ja es­tà més re­vo­lu­cio­nat, quan l’ho­ra can­via­da fa que tot si­gui més fosc més aviat i s’es­ti­gui més a ca­sa al vol­tant del foc de les xe­me­neies o a la vo­ra dels ra­dia­dors... Men­tres­tant, el dia de Sant Mar­tí acos­tu­ma a ha­ver-hi, any sí, any tam­bé, una tre­va i apa­reix, per unes ho­res, el sol ale­grant-nos amb el seu re­torn.

És aquest mes quan en teo­ria co­me­nça a fer fred, quan hem fet el can­vi d’ar­ma­ri de­fi­ni­tiu; dic en teo­ria, per­què el can­vi cli­mà­tic sa­bem que ho es­tà al­te­rant tot. El mes en què s’ini­cia la cam­pan­ya pu­bli­ci­tà­ria del Na­dal amb tot el que com­por­ta: anun­cis pu­bli­ci­ta­ris a tots els mit­jans per con­su­mir re­gals, men­jar, fes­ta i alegria, i des­pu­llant, ca­da any un poc més, de tot sig­ni­fi­cat an­ces­tral les da­tes na­da­len­ques. Els ca­rrers, fins i tot els ar­bres, es de­co­ren amb llums, en­ca­ra que ai­xò aug­men­ti la con­ta­mi­na­ció lu­mí­ni­ca.

On­zè mes de l’any que re­cor­da que aquest s’es­tà aca­bant, que un al­tre any ha pas­sat i que aviat arri­ba­rà el ge­ner amb el pri­mer dia de l’any 2018, i com ca­da any nou tam­bé ens cos­ta­rà dir que en tin­drem un de més. Hau­rem de pen­sar qui­na edat te­nim, per­què a me­su­ra que pas­sen els anys menys im­por­tàn­cia hi do­nem i més, en can­vi, a com ens tro­bem. En aquest es­tat és quan el no­vem­bre ens re­cor­da que tot arri­ba a una fi, a la qual tam­bé no­sal­tres arri­ba­rem i tam­bé se­rem un re­cor­da­to­ri per a un fu­tur 1 de no­vem­bre. EU­LÀ­LIA ISA­BEL RO­DRÍ­GUEZ PI­TAR­QUE To­rroe­lla de Mont­grí

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.