ELS MOTS ENCREUATS

Núm 9902

La Vanguardia - - VIVIR - Mà­rius Serra

HORITZONTALS 1 Acrò­nims me­to­ní­mics de les creus. Tin­gué­reu a bé de fer d’au­xi­liars. 2 Ni nou ments ex­per­tes en Kant po­drien de­fi­nir aques­tes reali­tats in­tel·li­gi­bles en elles ma­tei­xes, pe­rò in­cog­nos­ci­bles per l’és­ser hu­mà. Bas­tint una es­truc­tu­ra, tal ve­ga­da mi­li­tar. 3 Cedim les vo­ca­lis­tes. Et be­llu­gues de les po­si­cions mou­rin­his­tes. Ba­rra in­fe­rior en la qual es re­col­za un mo­ble.

4 Que té una in­cli­na­ció des­me­su­ra­da pel plaer se­xual present en al­gu­na pel·lí­cu­la de Ku­brick. Et fa­ti­gues des­prés que pu­ges. L’an­vers pro­saic. 5 Ès­ter de l’àcid oleic. Des­ta­cats. 6 Est. Em­be­llim una pro­duc­ció de la War­ner. Greix present a l’ho­ròs­cop.

7 Gat ma­llor­quí que ens fa pen­sar en el Te­ren­ci. En­tre­tin­gu­da. Co­me­nça a ju­gar a bi­llar amb en Buf­fa­lo. 8 Inau­dit com la vi­da dels es­qui­mals. Tris­ta i cap­co­ta. Io­de. 9 Tub sen­se part cen­tral. Trans­pi­ris com un hel­vè­tic. Ba­rri­na gros­sa. 10 Banc d’are­na for­mat en l’em­bo­ca­du­ra d’un riu. Hi po­sen ma­ne­tes. Cen­tí­me­tres cú­bics al bell mig de l’ac­cés. 11 Monarca co­ro­nat. Ar­bre de les ace­rà­cies de fus­ta du­ra. Re­po­sà­veu. 12 Un pal de ban­de­ra a sub­has­ta. Apun­ta al pen­ta­gra­ma. Al fi­nal, ho anoti. 13 Res no és. En un cert sen­tit, ro­ve­lli. No­drei­xin. 14 Cen­sos in­com­plets. Ac­ti­vi­tat que com­por­ta un tren­ca­ment de la ru­ti­na pre­vis­ta.

VERTICALS 1 Ho afe­gim a la llis­ta. Cau­sa­ré des­per­fec­tes en l’ins­tru­ment del trom­pe­tis­ta. 2 Con­cre­ció de poc vo­lum. Que es po­den sen­tir. Ni­tro­gen. 3 Fa­cin os­ten­ta­ció de les se­ves pos­ses­sions d’una ma­ne­ra rít­mi­ca. T’ho mi­ris fi­xa­ment. 4 Prin­ci­pi im­ma­cu­lat. Ram­pe­llu­da com ella so­la. Co­me­nça a ado­rar el que no li re­sul­ta es­trany. 5 Cul­tu­ra que ten­deix a mi­ti­fi­car. Pal­me­re­ta. Fu­mis sen­se dei­xar ras­tre. 6 Co­me­nça a te­nir no­cions. Ma­se­gui. Uni­ver­si­tat Au­tò­no­ma de Xi­le. 7 Hor­tèn­sia Sà­rries Usall. En­mig del co­me­nça­ment. Gos que té ma­les pu­ces. 8 As. Sub­mer­gíem al­gú en la se­va vi­da oní­ri­ca. El No­do sen­se els cinc-cents del mig. As. 9 Gall tot es­cuat. Pei­xos te­le­os­tis sem­blants a l’an­gui­la. A l’ini­ci dels ta­bu­la­dors. 10 Es­ga­rra­pen. Obria les fi­nes­tres. 11 Ra­dia­des. El xi­nès tor­na a sor­tir es­cuat. Pit mig ta­pat.

12 La Montserrat, ca­paç de dor­mir de cap per avall. Per­so­nat­ge que viu amb un lu­xe des­afo­rat. Es­cam­pi is lla­ti­nes pel món. 13 Es com­pro­me­ti. Que pro­dueix vi­na­gre. 14 Es­tri. Cou.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.