PARAMOUNT 22.00 HO­RAS Th­ri­ller 99 min. ****

La Vanguardia - - VIVIR -

Di­rec­ción: Quen­tin Ta­ran­tino

In­tér­pre­tes: Tim Roth, Har­vey Kei­tel, Ch­ris Penn, Ste­ve Bus­ce­mi

Na­cio­na­li­dad: Es­ta­dos Uni­dos, 1992 Una ban­da or­ga­ni­za­da quie­re atra­car una em­pre­sa pa­ra lle­var­se unos diamantes. Sin em­bar­go, an­tes de que sue­ne la alar­ma la po­li­cía ya es­tá allí.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.