#tuits­de­cul­tu­ra

La Vanguardia - - CULTURA -

A més de su­mar-nos a les ac­cions pro­po­sa­des per @om­nium i @as­sem­blea, or­ga­nit­zem-ne d’al­tres. Dei­xem d’es­pe­rar lí­ders, eri­gim-nos en ac­tors

@Be­lO­lid

Bel Olid Es­cri­to­ra La li­ber­tad del hu­mor y la sá­ti­ra es un or­gu­llo pa­ra cual­quier de­mo­cra­cia. Per­se­guir­lo es un sín­to­ma de re­tro­ce­so

@ie­rre­jon

Íñi­go Erre­jón Se­cre­ta­rio Po­de­mos Lo de ci­tar a de­cla­rar al di­rec­tor de una re­vis­ta hu­mo­rís­ti­ca por ha­cer hu­mor de la po­li­cía no pa­sa­ba des­de El Pa­pus y La Co­dor­niz @el­jue­ves

@sa­na­drian­fe­ver

Ja­vier Pé­rez An­dú­jar Es­cri­tor Da­vant l’ajun­ta­ment de Ciu­ta­de­lla, de­ma­nam la lli­ber­tat de Jor­di Sàn­chez i Jor­di Cui­xart i dels con­se­llers de la Ge­ne­ra­li­tat. De­mo­crà­cia!

@Mai­teSa­lord

Mai­te Sa­lord Ri­poll Es­cri­to­ra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.