Can­vi de joc

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Cla­ra Pon­sa­tí, ex­pa­tria­da a Es­cò­cia, ha dit que l’an­te­rior Exe­cu­tiu de la Ge­ne­ra­li­tat ju­ga­va al pò­quer amb l’Es­tat es­pan­yol sen­se te­nir bo­nes car­tes, in­ten­tant fer po­si­tiu un “fa­rol” a des­grat del Go­vern es­pan­yol.

L’em­pre­sa va errar per des­con­fia­nça en­tre els par­tits in­de­pen­den­tis­tes. La par­ti­da es va per­dre tot i que dos mi­li­ons i es­caig de ciu­ta­dans ca­ta­lans es­ta­ven con­ve­nçuts amb la de­mo­crà­cia i la De­cla­ra­ció Uni­ver­sal dels Drets Hu­mans.

Pon­sa­tí ha ex­pres­sat que la pro­cla­ma­ció de la re­pú­bli­ca ca­ta­la­na anava de par­ti­dis­me i de po­ca con­fia­nça en­tre par­tits in­de­pen­den­tis­tes. Aques­ta de­cla­ra­ció es va fer en un ac­te or­ga­nit­zat per l’ANC a Es­cò­cia.

La con­se­lle­ra ex­pli­ca la se­va raó, pe­rò fal­ta llum en la se­va in­ter­ven­ció. De tot ai­xò s’en­tre­veu que el ju­gar amb “fa­rols” s’ha aca­bat. S’apos­ta­rà tot se­guit pel mí­nim at­zar, can­viant el joc pels es­cacs, joc d’in­tel·li­gèn­cia. Es­tu­diant i me­su­rant el temps de ca­da ju­ga­da, per en­lles­tir la par­ti­da amb l’èxit d’es­cac i mat, i per tant, la pro­cla­ma­ció de la re­pú­bli­ca. PA­BLO ISERTE I SÁN­CHEZ Subs­crip­tor

Sant Fost de Cam­psen­te­lles

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.