El ca­rrer Sar­den­ya

La Vanguardia - - OPINIÓN -

No fa gai­res dies s’ha inau­gu­rat un ca­rril bici al ca­rrer Sar­den­ya en­tre Pro­vi­dèn­cia i Ca­mè­lies.

La pri­me­ra con­se­qüèn­cia –ob­viant que mo­men­tà­nia­ment no hi bai­xa cap bi­ci­cle­ta i la re­duc­ció d’un ca­rril de cir­cu­la­ció– és l’in­cre­ment del tràn­sit en un ca­rrer amb dues lí­nies de bus, tots els au­to­cars que bai­xen del Park Güell i la sor­ti­da de la ron­da del Mig. Un al­tre efec­te ha es­tat que da­vant dels nú­me­ros 517-523 s’han ins­tal·lat nou con­te­ni­dors que co­rres­po­nen al ser­vei de tot el tram de ca­rrer. Tots hem d’as­su­mir els in­con­ve­nients de la re­co­lli­da de dei­xa­lles; ara bé, s’han de re­par­tir més equi­ta­ti­va­ment.

De les mo­tos a la vo­re­ra i els re­gals dels gos­sos al ma­teix ca­rrer, desis­tei­xo de fer cap co­men­ta­ri. PERE GUE­VA­RA VILLALBA Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.