Fred als au­to­bu­sos

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Alex Krie­ger (“Au­to­bu­sos con­ge­la­dor”, 10/VI/2018) té to­ta la raó, i el fred en­ca­ra és pit­jor en els nous mo­dels de TMB.

Di­ven­dres vaig aga­far el 67 a Es­plu­gues per anar a plaça Ca­ta­lun­ya. A dins del bus, un dels mo­dels nous de trin­ca, hi feia un fred ho­rro­rós. L’ai­re sor­tia per les ra­nu­res que hi ha so­bre els seients de les fi­nes­tres i d’uns pla­fons del sos­tre. Re­sul­tat, des­prés de po­sar-me la ja­que­ta i un fu­lard i de can­viar de seient, vaig ha­ver de bai­xar abans. Agrai­ria als en­gin­yers que re­vi­ses­sin els pla­fons. M. RAJADELL PUIGGROS

Sant Just Des­vern

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.