Dia del Do­nant de Sang

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Fa uns dies al­gú a qui es­ti­mo molt ha ne­ces­si­tat una trans­fu­sió. He vist com mi­llo­ra­va grà­cies a aque­lla per­so­na que un dia es va acos­tar a un punt de do­na­ció i ge­ne­ro­sa­ment va do­nar sang. Ho agraei­xo im­men­sa­ment. Fa molts anys que soc do­nant, pe­rò ha si­gut ara més que mai quan m’he ado­nat de la im­por­tàn­cia de les do­na­cions. Ara he vist el cer­cle que es re­tro­ali­men­ta. Jo dono, i d’al­gu­na ma­ne­ra tam­bé he re­but.

I per ai­xò a part de se­guir do­nant com fins ara, crec que és ne­ces­sa­ri fer una cri­da per­què tot­hom que pu­gui ho in­ten­ti. Pots do­nar sang si tens en­tre 18 i 70 anys, pe­ses més de 50 qui­los i et tro­bes bé de sa­lut. És un gest molt fà­cil i salva vi­des.

Un pe­tit es­fo­rç, una mi­ca del teu temps i mol­ta vi­da.

C. LORENTE I CAMAÑES

Sant Cu­gat del Va­llès

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.