LA FOTO DEL LEC­TOR

La Vanguardia - - OPINIÓN -

¡OJO, ‘CAMINONES’! “Pas­se­jant per Cornellà, la me­va ciu­tat, m’he tro­bat aquest car­tell. I em pre­gun­to: què se­ran els caminones? Que pot­ser són per­so­nes que ca­mi­nen molt? Doncs sem­bla que s’ha de vi­gi­lar molt quan en­tren i sur­ten...”, es­cri­be con iro­nía Ana M.ª Mar­cos Pin­te­ño.

Los lec­to­res pue­den en­viar sus fo­to­gra­fías a car­tas@la­van­guar­dia.es. Es im­pres­cin­di­ble que va­yan fir­ma­das con nom­bre y ape­lli­dos y de­be cons­tar la di­rec­ción, el te­lé­fono y el DNI o el pa­sa­por­te. La Van­guar­dia se re­ser­va el de­re­cho de pu­bli­car aque­llas...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.