#tuits­de­cul­tu­ra

La Vanguardia - - CULTURA -

Des­per­to ca­da dia en­vol­tat de pa­tri­mo­ni tèx­til ori­gen i arrels d’una co­mar­ca. A ve­ga­des em sen­to de­ce­but per no en­ten­dre per què la ins­ti­tu­ció no es­tà al nos­tre cos­tat re­cu­pe­rant aquests es­pais pe­rò la fei­na fe­ta em de­mos­tra que som uns afor­tu­nats: ar­tis­tes, cul­tu­ra, pas­sió, in­quie­tuds!

@Of­fPep

Pep Es­pelt Ac­ti­vis­ta cul­tu­ral Kon­vent

Es­tem al cai­re d’un en­fron­ta­ment ci­vil per veu­re quin avi an­da­lús va ai­xe­car més amunt Ca­ta­lun­ya.

@Do­lor­sBoa­te­lla

Do­lors Boa­te­lla Hu­mo­ris­ta

Es­te país ya no se pue­de na­rrar des­de la sá­ti­ra, ni si­quie­ra des­de el es­per­pen­to, sino des­de el ca­rru­sel de­por­ti­vo co­mo gé­ne­ro li­te­ra­rio frac­tal.

@Mi­quiO­te­ro

Mi­qui Ote­ro Es­cri­tor

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.