La Vanguardia

La pres­sió so­cial

-

Una ve­ga­da més, al llarg de la his­tò­ria, la pres­sió so­cial pa­cí­fi­ca acon­se­gueix re­ver­tir una si­tua­ció: en aquest cas, que Trump es ve­gi obli­gat a re­nun­ciar a di­vi­dir fa­mí­lies mi­grants. Fins i tot l’ex­pri­me­ra da­ma Laura Bush i Me­la­nia Trump han for­mat part d’aques­ta pres­sió so­cial.

La de­fen­sa dels drets de tots els hu­mans no és ni hau­ria de ser l’ex­po­nent de les dre­tes o les es­que­rres, o dels de dalt o els de baix. És un sen­ti­ment trans­ver­sal en les per­so­nes de bo­na vo­lun­tat i con­vic­cions mo­rals jus­tes.

Se­gu­ra­ment soc una per­so­na de sen­si­bi­li­tat dè­bil. Per ai­xò quan he vist les imat­ges de la pre­sen­ta­do­ra de la ca­de­na MSNBC Ra­chel Mad­dow do­nant la no­tí­cia plo­rant sobre el tras­llat de na­dons i nens se­pa­rats dels seus fa­mi­liars, re­cla­mats pels in­fants, plo­rant..., jo tam­bé he sen­tit rà­bia, im­po­tèn­cia, hu­mi­li­ació i com­pas­sió da­vant aque­lles imat­ges, que mos­tra­ven una reali­tat tan per­ver­sa i in­hu­ma­na.

Cal­drà que, d’una ve­ga­da, la hu­ma­ni­tat i so­bre­tot aquells que, amb el seu po­der, la do­mi­nen po­sin fi a les gue­rres i al mal trac­te mi­gra­to­ri. Se­ria la gran no­tí­cia d’aquest se­gle.

JOSEP MARTÍN I COLL Subs­crip­tor

Sant Cugat del Va­llès

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain