La Vanguardia

Ma­re mo­no­pa­ren­tal

-

Soc una ma­re mo­no­pa­ren­tal, pe­rò sen­se car­net. Fa tres anys que vaig in­ten­tar acon­se­guir-lo pe­rò hi ha un pas que m’ho im­pe­deix.

El meu fill té un pa­re. Un pa­re que no em pas­sa res i fins fa poc vi­via a l’es­tran­ger. El problema és que per fer-te el car­net de mo­no­pa­ren­ta­li­tat ne­ces­si­tes sig­nar un con­ve­ni amb el teu ex. I jo, mal­grat els tres anys d’es­fo­rços i te­nir as­sig­nat un ad­vo­cat d’ofi­ci, en­ca­ra no he acon­se­guit sig­nar-lo. Tres anys per­duts de des­com­ptes di­ver­sos (trans­port i edu­ca­ció són per mi els més im­por­tants).

Tro­bo que aquest car­net hau­ria de te­nir ca­ràc­ter re­tro­ac­tiu per­què no és just que els trà­mits bu­ro­crà­tics alen­tei­xin tant el pro­cés, con­ver­tint-me en una fa­mí­lia que no soc.

AI­DA RODRÍGUEZ

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain