La Vanguardia

Grà­cies, ger­mans Ro­ca

-

Ha plo­gut molt des dels anys sei­xan­ta, quan es va inau­gu­rar la pri­me­ra es­co­la d’hos­ta­le­ria a Girona, a l’an­ti­ga es­co­la-ta­ller de Sant Nar­cís, amb­dues di­ri­gi­des per Manel Ibars. Un dels meus ger­mans i jo ma­teix en fó­rem alum­nes. Quants re­cords!

Al llarg dels meus 43 anys com a do­cent de ci­cles for­ma­tius, abans FP, he vist de tot: nois pels quals no do­na­ves ni un du­ro i que ac­tual­ment es­tan en llocs clau, com a re­fe­rents en di­ver­ses em­pre­ses i camps, i com que en la nos­tra so­cie­tat hi ha de tot, tam­bé al­gun po­lí­tic ac­tual.

Els ger­mans Ro­ca, com molts al­tres nois de l’èpo­ca, fent cas de la se­va vo­ca­ció, van pre­fe­rir se­guir l’FP. Cal re­cor­dar que vi­víem en un temps en què era més ben vist fer el bat­xi­lle­rat i tot se­guit una ca­rre­ra uni­ver­si­tà­ria.

Po­dem jut­jar, si és que po­dem, pe­rò gai­re­bé amb to­ta se­gu­re­tat sí que coin­ci­di­reu que, a la vis­ta dels fets, l’op­ció que van es­co­llir no va ser fruit de la ca­sua­li­tat; quel­com hi va­ren te­nir a veu­re els seus pro­ge­ni­tors.

Ger­mans Ro­ca, en­ho­ra­bo­na! Se­guiu fruint del vos­tre tre­ball. Que res no us fa­ci de­fa­llir. Grà­cies a gent com vo­sal­tres, Girona és co­ne­gu­da arreu del món. Tant de bo que el vos­tre pò­sit per­du­ri en el temps!

PE­RE ESPINET I COLL

An­glès

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain