La Vanguardia

ELS MOTS ENCREUATS

Núm 10129

- Mà­rius Se­rra

HORITZONTA­LS 1 At­za­va­ra que té nom de pa. Ajun­tar. Ne­gui­tós per acon­se­guir sac­se­jar-nos la vida. 2 Acu­mu­la­cions ex­ces­si­ves de lí­quid a l’es­pai in­ters­ti­cial. Sem­blant al mu­cus. 3 Al cap­da­munt de tots els reòs­tats. Torno a re­par­tir fu­sells a to­ta la tro­pa. Ca amb enagos. 4 Bran­ca d’una pa­rra. Pre­si­deix l’ago­nia de Crist. Cen­tú­ria. 5 Fòs­for. Va­ca ti­be­ta­na a l’Ins­ti­tut d’Ani­mals Ca­ta­lans. En­su­ma­ria un flai­re. 6 In­fluint en les ac­cions del proïs­me. Fus­tes fi­nes que tre­ba­lla l’ebe­nis­ta. 7 Re­la­tiu a tot el fir­ma­ment. Es­mo­li de la pun­ta. Ho ela­bo­ra mu­si­cal­ment. 8 En prin­ci­pi, únic. Pot ser de grills o de pres­sió. Sis­te­ma de crè­dit a in­te­rès ex­ces­siu. 9 Pro­veï­des d’aga­fa­dors. Ca­pí­tol d’un lli­bre de text. 10 Be­fa i es­car­ni. Clis­sar al­gú d’una ho­ra lluny. Có­dol a la rie­ra de can Ma­cin­tosh. 11 As­sem­blea Na­cio­nal de Lli­bè­ria. Di­ge­rim. Ma­re­ja­da fins a la bas­ca. 12 Ho fa­rà ser­vir. Ta­llin els tes­ti­cles del bes­tiar amb les mà­xi­mes ga­ran­ties sa­ni­tà­ries. L’es­pe­rat fi­nal del com­bat. 13 Res no és. As­sas­si­nat. Ca­mí de l’Eli­sen­da. Al bell mig del cel. 14 Mag­ne­tit­zar. As­su­mi­res unes no­ves cir­cums­tàn­cies amb ac­ti­tud de gas­trò­nom.

VERTICALS 1 Que se sap ex­pli­car amb cla­re­dat. Ma­se­gui la ro­ba al sa­fa­reig dels ho­mes del temps de TV3. 2 Cons­truc­ció in­tel·lec­tual que es pot ac­ti­var. Ca­nço­ne­tes per fer ador­mir in­fants. Mi­lla con­ti­nen­tal. 3 Gens do­nats a por­tar a la pràc­ti­ca els seus pos­tu­lats. Aflui­xa, es­de­vé menys nom­brós. 4 Ham mos­se­gat. Aques­ta fa les co­ses amb gran len­ti­tud. Arra­na les vo­ca­lis­tes. 5 Òr­gans que són ca­paços de po­sar-se en ten­sió crei­xent. Di­ge­rit. 6 Em­pren a l’ame­ri­ca­na. Pro­cla­ma el seu nom en­tre es­ca­ra­falls mas­sius. Ca­pa, so­bre­tot quan és de pin­tu­ra. 7 Ni­tro­gen. No pas ac­cen­tuat. L’in­crus­tis al ca­len­da­ri. La més vi­brant de l’al­fa­bet. 8 L’Ins­ti­tut Mun­dial de Ra­ma­de­ria. De tan al­ta no hi surt to­ta. Te­rreny im­pos­si­ble de sem­brar. 9 M’ho pen­so tot re­mu­gant. Més rà­pi­da i fu­gaç que la cor­xe­ra i, àd­huc, que la se­mi­cor­xe­ra. En un cert sen­tit, club d’es­crip­tors d’abast mun­dial. 10 Camps sem­brats, en­ca­ra que si­gui lluny de Ta­rra­go­na. Plu­gim. 11 Ma­mo sen­se ajun­tar els lla­vis. Que s’em­pren­ya amb fa­ci­li­tat. L’ele­ment quí­mic que surt a tots els wes­terns. 12 Es­ta­ré en vi­gor. Fa ava­nçar la bar­ca. Ar­ma­du­ra ver­da. 13 Cap­gi­ra l’aver­sió amb una ex­pres­sió que se sent molt per Mallorca. Co­ber­ta d’ig­no­mí­nia. Est. 14 Di­vor­cia. Obeei­xes dò­cil­ment les or­dres re­bu­des.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain