La Vanguardia

#tuits­de­cul­tu­ra

-

Tre­ba­lla­dors an­tics i ac­tuals del @ElBor­nCCM m’es­criuen per dir-me, amb una ba­rre­ja de tris­te­sa i in­dig­na­ció, que el go­vern d’@AdaCo­lau està dei­xant mo­rir el cen­tre i es pre­gun­ten què fa @G_Pi­sa­re­llo, el co­mis­sio­nat i la di­rec­to­ra.

@jciu­ra­na Jau­me Ciu­ra­na Ex­con­ce­jal de Cul­tu­ra

La tecnología es lo más len­to del mun­do. Me pa­so la vida es­pe­ran­do que se abran pro­gra­mas en el or­de­na­dor, o apli­ca­cio­nes en el mó­vil, o que lle­gue el as­cen­sor a mi pi­so, o que lean mi Vi­sa en un da­tá­fono. Mi pen­sa­mien­to, ese sí que es tecnología ve­loz. La ve­lo­ci­dad soy yo.

@Gran­vi­las Ma­nuel Vi­las Escritor

Sa­beu què? Aca­bo de veu­re molt clar que per can­tar o pen­sar em po­den po­sar a la pre­só, pe­rò que si vio­lo, i tinc 6.000 €, no pas­sa res. Tot nor­mal. #LaMa­na­da

@gem­mahu­met Gem­ma Hu­met Can­tan­te

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain