Can­vi d’al­cal­des­sa

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Amb ra­pi­de­sa i amb una mo­ció de cen­su­ra va ser des­ti­tuï­da l’al­cal­des­sa de Ba­da­lo­na pel PSC, amb l’aju­da del PP i sen­se raó apa­rent si­nó com a joc brut de la po­lí­ti­ca. Pe­rò a la fi, subs­ti­tuï­da.

Em pre­gun­to com és que no es pro­dueix una mo­ció de cen­su­ra a l’al­cal­des­sa Co­lau, quan l’opo­si­ció, so­cie­tats, co­mer­ciants i veïns es­tan do­nant aler­tes de mal go­vern a la Bar­ce­lo­na glo­bal. Co­lau té 11 re­gi­dors d’un to­tal de 41. Que al­gú ex­pli­qui què fa aques­ta opo­si­ció pel bé co­mú, per mi­llo­rar i re­dreçar la ciu­tat dels pro­di­gis.

Què es­tan es­pe­rant per subs­ti­tuir-la i de­fu­gir l’en­fon­sa­ment de la ciu­tat?

PA­BLO ISERTE I SÁN­CHEZ Subs­crip­tor Sant Fost de Cam­psen­te­lles

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.