El llast dels pe­ri­cos

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Tinc un amic que és pe­ri­co, amb nom i vuit cog­noms ca­ta­lans. Un dia, el meu pa­re em va pre­gun­tar: “El teu amic de l’Espanyol, què vo­ta?”, i quan li vaig dir quin par­tit vo­ta­va, va ex­cla­mar: “Doncs deu ser l’únic!”.

An­to­ni Puig­verd (“L’or­gull pe­ri­co”, Opi­nió, 8/VIII/2018) es pre­gun­ta qui­nes po­den ser les raons per les quals l’equip pe­ri­qui­to s’ha man­tin­gut amb un per­fil baix i gris i, a di­fe­rèn­cia de l’Atlè­tic de Ma­drid, no ha sa­but cons­truir-se com una al­ter­na­ti­va a l’he­ge­mo­nia de l’al­tre equip de la ciu­tat.

El sen­tit de per­ti­ne­nça a un te­rri­to­ri pro­per és una raó de pes per sim­pa­tit­zar amb el club, di­guem­ne, de ca­sa. Gai­re­bé tot­hom és sim­pa­tit­zant de l’equip del seu po­ble i des­prés d’un al­tre més gran dins del ma­teix te­rri­to­ri. Ai­xí, molts gi­ro­nins del Ba­rça vo­len veu­re guan­yar el Gi­ro­na quan amb­dós equips s’en­fron­ten. Pe­rò el sen­tit de per­ti­ne­nça te­rri­to­rial d’una part de l’afi­ció de l’Espanyol és per te­rri­to­ris llun­yans, tant és ai­xí que el dia que l’Espanyol s’en­fron­ta al Betis cos­ta de veu­re quin és l’equip vi­si­tant. El meu amic no és pas l’únic pe­ri­co amb sen­tit de per­ti­ne­nça te­rri­to­rial ca­ta­la­na, n’hi ha més, pe­rò no els ne­ces­sa­ris per­què el club es des­fa­ci d’aquest pes mort que no el dei­xa vo­lar.

XA­VIER ARTISÓ I AGUADO Vi­na­ròs

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.