Jo vaig vo­tar sí

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Vaig vo­tar a fa­vor de la Constitució del 78 per­què em va sem­blar, i en­ca­ra m’ho sem­bla ara, que en aquell mo­ment era l’úni­ca ma­ne­ra d’obrir una es­clet­xa que ens per­me­tés sor­tir del rè­gim ins­tau­rat ja feia més de qua­ran­ta anys; era allò o con­ti­nuar igual o pit­jor del que es­tà­vem. Els més afe­rris­sats dels seus de­fen­sors avui, lla­vors o es van abs­te­nir o di­rec­ta­ment hi van vo­tar en con­tra. Ara, qua­ran­ta anys més tard, ens tro­bem que un text re­dac­tat so­ta tu­te­la dels ca­pi­tos­tos del rè­gim i amb re­mor de sa­bres de fons, que tot­hom que va anar a les ur­nes de bo­na fe va con­si­de­rar com a tran­si­to­ri i un pri­mer pas en­da­vant, es con­si­de­ra com a pi­cat en pe­dra per vés a sa­ber quins déus de quin Olimp. A mi em fa mol­ta grà­cia (o fàs­tic) aque­lla ex­pres­sió tan repetida pels cons­ti­tu­cio­na­lis­tes quan es re­fe­rei­xen a aquest text com: “La nor­ma que nos di­mos en­tre to­dos”, quan ells, o no hi eren o com deia abans hi van vo­tar en con­tra.

Per cert, si on aquell text va re­bre més su­port en el seu mo­ment, és on ara és més re­but­jat, pot ser que al­gu­na co­sa fa­lli?

AGUSTÍ VILELLA GUASCH Cam­brils

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.