Els vells pre­ju­di­cis, ara

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Vull pen­sar que en ple se­gle XXI som to­le­rants i que hem dei­xat en­re­re al­guns dels pre­ju­di­cis que han guiat les ge­ne­ra­cions dels nos­tres avis. Pe­rò, ma­lau­ra­da­ment, no és ai­xí. Quan el meu pa­re en te­nia 19 i va co­mu­ni­car als meus avis que vo­lia es­tu­diar fo­to­gra­fia, l’avi es va es­tar un mes sen­se par­lar-li. Per ells era to­ta una de­cep­ció te­nir un fill ar­tis­ta. Que ai­xò pas­sés lla­vors en­ca­ra ho puc en­ten­dre, pe­rò quan a quart d’ESO vaig de­ci­dir es­tu­diar bat­xi­lle­rat ar­tís­tic i el meu pro­fes­sor de ma­te­mà­ti­ques em va dir que jo va­lia molt més, la reali­tat va que­dar re­tra­ta­da: en­ca­ra hi ha pre­ju­di­cis des­fa­sats i ar­caics molt arre­lats en el nos­tre país.

RA­QUEL BOTEY LLUCH Ma­ta­ró

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.