Lli­ber­tat sen­se prem­sa?

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Re­sul­ta preo­cu­pant que una de les pri­me­res ac­cions de Vox des­prés d’ob­te­nir 12 es­cons a An­da­lu­sia va ser ex­pul­sar certs pe­rio­dis­tes de la se­va seu. És una pri­me­ra pas­sa en el ca­mí cap a l’au­to­ri­ta­ris­me, com ja hem vist en al­tres paï­sos oc­ci­den­tals aquests da­rrers anys.

Cal te­nir ben pre­sent que la lli­ber­tat de prem­sa és el pun­tal de to­ta de­mo­crà­cia mo­der­na. Els ciu­ta­dans ne­ces­si­tem re­bre in­for­ma­ció ve­raç i de qua­li­tat des de tots els punts de vis­ta per po­der-nos for­mar una opi­nió i po­der de­ci­dir lliu­re­ment. Molts di­ran que les xar­xes so­cials i el “pe­rio­dis­me ciu­ta­dà” ja ho co­brei­xen, pe­rò no és cert com hem vist amb el fe­no­men fa­ke news.

El pa­per ve­ri­fi­ca­dor i de fil­tre que fan els pe­rio­dis­tes és ara més ne­ces­sa­ri que mai. De la ma­tei­xa ma­ne­ra que no dei­xa­ríem que un des­co­ne­gut de les xar­xes ens fes la de­cla­ra­ció de ren­da, no hau­ríem d’ac­cep­tar que si­gui aquest qui ens in­for­mi.

B. MAJÓ I D’AYGUAVIVES Ar­gen­to­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.