Fem el pes­se­bre

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Co­men­cem un any més el temps d’ad­vent; temps en què es­pe­rem amb goig el nai­xe­ment del nen Je­sús. A ca­sa, a l’es­glé­sia, a l’es­co­la i a molts llocs de les nos­tres ciu­tats el pes­se­bre es fa pre­sent. For­ma part de la nos­tra his­to­ria i tots hi som cri­dats.

Con­tem­plar el pes­se­bre es apro­par-se a un nai­xe­ment, i ai­xò és sem­pre mo­tiu d’es­pe­ra­nça i ale­gria. Po­dem ser pas­tors ge­ne­ro­sos, mags por­ta­dors d’il·lu­sió, es­tre­lla llu­mi­no­sa, àn­gels ze­la­dors... i un cop tro­bat el nos­tre lloc, re­cor­dar amb agraï­ment el nai­xe­ment de Je­sús.

Aquest ad­vent po­sem el nos­tre pes­se­bre i dei­xem que trans­for­mi les nos­tres vi­des, avui i sem­pre. P. VIDAL I M. BUS­QUETS Ma­ta­de­pe­ra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.