Postals de Na­dal

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Fa temps que s’ha per­dut la mà­gia del Na­dal en tots el sen­tits. Abans es­pe­rà­vem an­sio­sos les postals dels nos­tres és­sers es­ti­mats. La sen­sa­ció d’obrir una car­ta, to­car-la i lle­gir un mis­sat­ge que anava es­pe­cial­ment cap a tu era pre­ciós. Pe­rò ara ja no és ai­xí, tot es ba­sa a re­en­viar un mis­sat­ge que has re­but per What­sApp i t’ha sem­blat mig ma­co o gra­ciós.

La reali­tat és que aquests gifs o tex­tos no han estat fets amb una in­ten­ció cap a tu com abans si­nó que no dei­xes de ser una per­so­na més que ha re­but ai­xò.

RI­TA HE­RE­DIA ACU­ÑA Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.