Fer les co­ses bé

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Quan es fan les co­ses bé s’ha de dir. En aquest cas, la de­ci­sió de tan­car el cen­tre de Ma­drid als cot­xes. La con­ta­mi­na­ció aug­men­ta ca­da dia i el pla­ne­ta es­tà ca­da ve­ga­da més per­ju­di­cat i ma­lalt. Li­mi­tar l’en­tra­da de cot­xes al cen­tre de la ciu­tat aju­da­rà a fo­men­tar l’ús del trans­port pú­blic i, se­gur, a re­duir les cons­tants emis­sions de CO2. Pe­rò no no­més ai­xò. Per fi es podran veu­re els bo­nics ca­rrers lliu­res de tràn­sit i pas­se­jar tran­quil·la­ment gau­dint de la ciu­tat. A veu­re quan tar­den a fer el ma­teix a Bar­ce­lo­na. CLA­RA MO­LAS

Vic

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.