No clas­si­fi­quem tant

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Els és­sers hu­mans te­nim ob­ses­sió per agru­par les co­ses. Tot ha d’es­tar clas­si­fi­cat i en­ca­se­llat. Si no té nom, o no exis­teix o no té sen­tit. A l’or­dre del dia hi ha les re­la­cions afec­ti­ves i so­cials, el gè­ne­re o l’elec­ció se­xual. O és amic o és pa­re­lla. O és ho­me o és dona. O és he­te­ro o és gai. Que no hi ha més co­ses? Hi ha tot allò que es pu­gui plan­te­jar i crear. La clas­si­fi­ca­ció és ne­ces­sà­ria en molts as­pec­tes, pe­rò hau­ríem d’obrir els nos­tres ho­rit­zons i dei­xar de po­sar eti­que­tes a tot, que no fan al­tra co­sa que tor­nar-nos uns és­sers tan­cats i an­ti­quats. La di­ver­si­tat tam­bé abas­ta co­ses que no tots po­dem en­ten­dre en­ca­ra. MA­RI­NA GOR­DI­LLO GAR­CÍA Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.