Amor, mò­bil i GPS

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Tec­no­lo­gia i amor, la sim­bio­si per ex­cel·lèn­cia del se­gle XXI. Es­tà clar que l’es­ce­na­ri ro­màn­tic es­tà can­viant amb nous ar­gu­ments de dis­cus­sió ru­ti­nà­ria: “Vas re­bre el wat­sap, em va sor­tir el dou­ble-check!”. Pe­rò de la ma­tei­xa ma­ne­ra que al­gu­nes pa­re­lles s’en­fa­den al rit­me de la in­no­va­ció, al­tres li do­nen les grà­cies. I és que sen­se tec­no­lo­gia aques­tes al­tres pa­re­lles no s’en­ten­drien de cap ma­ne­ra.

No s’en­ten­drien sen­se Net­flix des­prés de so­par, res­pon­sa­ble de ge­ne­rar una prò­pia con­ver­sa­ció al men­ja­dor. No s’en­ten­drien sen­se mò­bils da­munt la tau­la, pre­pa­rats per vi­brar i apor­tar al­gun nou te­ma de con­ver­sa­ció. I no s’en­ten­drien sen­se GPS, es­tal­viant-nos la ne­ces­si­tat de pro­vo­car una gue­rra al vo­lant so­bre “qui­na és la dre­ta i qui­na és l’es­que­rra”.

JAN RO­MÀ MONFÀ Mo­lle­rus­sa

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.