Más de 150 pro­fe­sio­na­les al ser­vi­cio de la mu­jer

La Voz de Galicia (A Coruña) - Especial1 - - Los Personajes - L. C.

Ocho cen­tros re­par­ti­dos por las cua­tro pro­vin­cias com­po­nen una red que pres­ta un «ser­vi­cio im­pres­cin­di­ble pa­ra as usua­rias, co­mo im­pres­cin­di­bles son as súas pro­fe­sio­nais», pre­su­me or­gu­llo­sa Su­sa­na Ló­pez Abe­lla, Se­cre­ta­ria Xe­ral de Igual­da­de. Te­nien­do en cuen­ta el ti­po de te­rri­to­rio, dis­per­so y en bue­na par­te ru­ral, que los ten­tácu­los de la igual­dad se ex­tien­dan a to­dos los rin­co­nes no es fá­cil, pe­ro tam­po­co im­po­si­ble.

«O mí­ni­mo é que esas mu­lle­res e as súas fa­mi­lias poi­dan con­tar cun­ha per­soa es­pe­cia­li­za­da no ám­bi­to xu­rí­di­co e máis cun­ha psi­có­lo­ga», ex­pli­ca Ló­pez Abe­lla. El mí­ni­mo que mar­ca la re­gu­la­ción de los CIMS. Más de 150 pro­fe­sio­na­les atien­den sus du­das y pro­ble­mas.

«No per­soal dos cen­tros ato­pan com­pren­sión, for­ma­ción e in­for­ma­ción. E no ca­so de non po­der ser aten­di­das di­rec­ta­men­te, son de­ri­va­das a ou­tros re­cur­sos e ser­vi­zos». So­bre si es po­si­ble ha­cer más por ellas, y, so­bre to­do, por rom­per con la ba­rre­ra que al­gu­nas mu­je­res se au­to­im­po­nen por pre­sión so­cial, Su­sa­na Ló­pez Abe­lla re­cu­rre a la fór­mu­la co­la­bo­ra­ti­va: «Por iso os CIMS es­tán coor­di­na­dos cos ser­vi­cios so­ciais, por­que é prac­ti­ca­men­te im­po­si­ble que un­ha ve­ci­ña non se­xa co­ñe­ci­da po­los ser­vi­cios so­ciais. E ade­mais, tan­to uns co­ma os ou­tros ocu­pan moi­tas ve­ces es­pa­cios fí­si­cos pró­xi­mos ou com­par­ti­dos».

Li­diar con el pá­ni­co

Y si Maho­ma no va a la mon­ta­ña... «Os pro­fe­sio­nais que tra­ba­llan nos cen­tros té­ñen­nos co­men­ta­do que en de­ter­mi­na­das cir­cuns­tan­cias, can­do os nú­cleos de po­boa­ción es­tán moi afas­ta­dos do CIM, son eles mes­mos os que se ache­gan ás súas ca­sas. O per­so­nal fai as vi­si­tas».

Otras ve­ces hay que li­diar con el pá­ni­co a ser re­co­no­ci­das por la co­mu­ni­dad. «Mo­di­fi­ca­mos o de­cre­to re­gu­la­dor dos CIMS pa­ra po­si­bi­li­tar que aque­las mu­lle­res que non quei­ran, po­los mo­ti­vos que se­xa, acu­dir ao cen­tro da súa lo­ca­li­da­de, poi­dan fa­ce­lo nou­tro que es­tea pre­to. Por exem­plo, un­ha ve­ci­ña que vi­ve en Teo e que non desexa que a ve­xan en­tran­do no CIM, pois po­de acu­dir ó de Bo­quei­xón».

Ven­cer las re­ser­vas

De to­das for­mas, la Ley de Pro­tec­ción de Da­tos es­tá siem­pre pre­sen­te en el mo­dus ope­ran­di de los pro­fe­sio­na­les que pres­tan ser­vi­cio en el CIM. En un in­ten­to de ha­cer lle­gar los re­cur­sos dis­po­ni­bles a to­dos los rin­co­nes, la Xun­ta, a tra­vés de un pro­gra­ma de la Di­rec­ción Xe­ral de In­clu­sión So­cial, pro­por­cio­na in­for­ma­ción a los cen­tros so­cio­co­mu­ni­ta­rios. «Aí po­de­mos tra­ba­llar cos maio­res no ám­bi­to da igual­da­de e axu­dar a ven­cer as súas re­ser­vas». Las aso­cia­cio­nes de ve­ci­nos son otro de los po­los de ac­ción. Pa­ra 2019 «a no­sa in­ten­ción é fa­vo­re­cer e im­pul­sar as co­la­bo­ra­cións en­tre con­ce­llos e Fe­gampd, ade­mais de in­cre­men­tar os or­za­men­tos des­ti­na­dos ás en­ti­da­des lo­cais, que sem­pre fo­ron un­ha apos­ta do go­berno ga­le­go». Ló­pez Abe­lla ape­la al com­pro­mi­so po­lí­ti­co co­lec­ti­vo pa­ra se­guir lu­chan­do por la igual­dad.

PA­CO RO­DRÍ­GUEZ

Su­sa­na Ló­pez Abe­lla es­tá or­gu­llo­sa de es­te ser­vi­cio

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.