AC­TI­VI­DA­DES

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

Na pá­xi­na 1 de ho­xe lan­za­mos a idea de ler o xor­nal.

O sis­te­ma pren­sa- es­co­la non po­de re­du­cir­se ao re­cor­te dun­ha no­ti­cia illa­da, co­ma se fo­se só un bo­ca­di­llo.

O xor­nal en­tei­ro é un obra de ar­te, sín­te­se crea­ti­va de co­mu­ni­ca­ción e in­clu­so, sen dú­bi­da, un mo­de­lo di­dác­ti­co pa­ra as no­sas au­las, tal cal.

Tal­vez ao pór en prác­ti­ca, can­do vol­van ao co­le­xio o 29 de mar­zo, es­tes 13 in­di­ca­do­res, con­ven­ce­ran­se un pou­co máis; aín­da que, por su­pos­to, si­gan bo­tan­do man do mó­bil, un bo com­ple­men­to e ilus­tra­ción da no­ti­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.