Un­ha her­dan­za coa for­ma das pa­la­bras

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

«¿Pe­ro quen eran aque­les in­for­man­tes? Pois a in­men­sa maio­ría la­bre­gos e ma­ri­ñei­ros, xen­te anó­ni­ma á que nin­guén con­sul­ta­ra nun­ca pa­ra na­da e que de sú­pe­to com­pro­ba­ron abraia­dos como o seu sa­ber era de in­tere­se pa­ra a uni­ver­si­da­de». Na pos­gue­rra o idio­ma ga­le­go des­apa­re­ceu li­te­ral­men­te da vi­da po­lí­ti­ca, so­cial e cul­tu­ral. Ata 1947 non se pu­bli­ca­ría o que os ex­per­tos con­si­de­ran a pri­mei­ra obra de cer­ta en­ti­da­de: Có­ma­ros ver­des, de Aqui­lino Igle­sia Al­va­ri­ño (La Voz, abril do 2016).

Dis­tan­cia (...) Pro­xi­mi­da­de (...) (Se­gue…)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.