Án­ge­la de la Cruz fun­de ar­qui­tec­tu­ra e pin­tu­ra en Lon­dres

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

A ga­le­ría PEER eli­xe pa­ra a súa reaper­tu­ra á ar­tis­ta ga­le­ga, que en­che cun­ha das súas obras un­ha das sa­las ca­se por com­ple­to. A ga­le­ría lon­di­nien­se PEER abre ho­xe as súas por­tas tras me­ses de re­no­va­ción e faino da man da ar­tis­ta ga­le­ga Án­ge­la de la Cruz (A Coruña, 1965). A par­tir de ago­ra a rúa se­rá un­ha ex­ten­sión máis do es­pa­zo ex­po­si­ti­vo e os vian­dan­tes po­de­rán go­zar da ar­te con­tem­po­rá­nea en to­do o seu es­plen­dor (La Voz, 18/4/2016).

Dis­tan­cia (...) Pro­xi­mi­da­de (...) (Se­gue…)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.