Un­ha con pre­mio

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EXPERIENCIAS -

Moi­tas ex­pe­rien­cias me­ré­cen­se pre­mio, pe­ro non to­das o aca­dan. Un­ha das que re­ci­biu o ga­lar­dón eu­ro­peo Star Pro­ject é a que bai­xo o tí­tu­lo de My Com­mu­nity and my His­tory in Opens­treet­map le­vou a ca­bo o IES A San­gri­ña, da Guar­da (Pon­te­ve­dra). O pro­gra­ma desen­vol­veu­se en­tre se­tem­bro do 2013 e xu­ño do 2015. Bai­xo a coor­di­na­ción de Ale­ma­ña par­ti­ci­pa­ron como so­cios a Arch­bis­hop Sen­ta­mu Aca­demy de Hull ( Gran Bre­ta­ña), o Li­ceo Sair Abay Ko­nan­bay de Es­tam­bul e o IES A San­gri­ña. Os vin­te alum­nos ga­le­gos que par­ti­ci­pa­ron, co pro­fe­sor de Xeografía e His­to­ria Car­los Alon­so ao man­do, apren­de­ron a in­ter­pre­tar e ma­ne­xar­se no en­torno de Ope­nS­tee­tMap (OMS).

Cóm­pre di­cir que OMS é un­ha ba­se de da­tos co­la­bo­ra­ti­va que per­mi­te ache­gas li­bres e al­truís­tas de cal­que­ra dos seus usua­rios, per­mi­tin­do car­to­gra­far cal­que­ra zo­na do pla­ne­ta. Nes­te ca­so o ob­xec­ti­vo era em­pre­gar OMS pa­ra que os mem­bros do pro­xec­to car­to­gra­fa­sen pun­tos his­tó­ri­cos e ar­queo­ló­xi­cos es­pe­cial­men­te im­por­tan­tes nas súas co­mu­ni­da­des.

Isa­bel Rodríguez, pro­fe­so­ra de A San­gri­ña, ase­gu­ra que «os no­sos alum­nos que ne­ses mo­men­tos cur­sa­ban 1. º de ba­cha­re­la­to le­va­ron a ca­bo un tra­ba­llo se­rio e ex­haus­ti­vo, en con­ti­nua co­mu­ni­ca­ción cos dos ou­tros cen­tros eu­ro­peos que par­ti­ci­pa­ban na ini­cia­ti­va».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.