2. A ACI­DI­FI­CA­CIÓN DO OCÉANO SILENCIARÁ O SON DAS GAM­BAS PIS­TO­LA

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

(Sid­ney / La Voz, 21/3/2016). A gam­ba pis­to­la é un dos in­ver­te­bra­dos ma­ri­ños máis rui­do­sos e che­ga a al­can­zar os 210 de­ci­be­les. A aci­di­fi­ca­ción dos océa­nos polo al­to ni­vel de CO2 silenciará a fi­nais de sécu­lo es­te son, se­gun­do un es­tu­do re­cen­te­men­te pu­bli­ca­do.

A gam­ba pis­to­la (Alp­hei­dae he­te­ro­chae­lis) de­be o seu no­me ao es­ta­lo que pro­du­ce o abrir e pe­char a súa pin­za de maior ta­ma­ño pa­ra asus­tar a de­pre­da­do­res ou ca­zar pre­sas. Es­tá con­si­de­ra­do o ani­mal que pro­du­ce o son máis for­te do mun­do. Moi­tas es­pe­cies apro­vei­tan o ruí­do pa­ra ob­ter in­for­ma­ción sobre as con­di­cións da con­tor­na, a ca­li­da­de dos ali­men­tos, go­ri­das ou in­clu­so sobre a pre­sen­za de po­ten­ciais de­pre­da­do­res.

AC­TI­VI­DA­DES

Po­dé­mo­nos dis­traer un pou­co máis con es­ta no­ti­cia cu­rio­sa, se co­ñe­ce­mos a es­tes per­so­na­xes: gam­bas pis­to­la, in­ver­te­bra­dos ma­ri­ños, de­pre­da­do­res. E es­tes ter­mos: de­ci­be­les, es­ta­lo, go­ri­das, CO2.

Bus­ca­de al­gún vídeo on­de o po­da­des ver e es­coi­tar e, por su­pos­to, le­de a no­ti­cia en­tei­ra e sa­be­re­des com­pro­bar os 210 de­ci­be­les. ¿Co­mo soa iso en com­pa­ra­ción cun be­rro que pro­nun­cia­mos can­do nos pi­ca­mos con al­go ou nos pi­san un pé? ¿Can­tos de­ci­be­les emi­ti­mos?

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.