Con­cer­to

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

Ho­xe • 20 ho­ras • Au­di­to­rio mu­ni­ci­pal •En­tra­da li­bre • O pro­gra­ma das Le­tras Ga­le­gas do Con­ce­llo dá a po­si­bi­li­da­de de go­zar es­ta tar­de da mú­si­ca de Carmen Pe­nim, que in­ter­pre­ta­rá can­cións de «Her­dei­ras» e can­ta­rá obras de María Victoria Moreno. Es­ta­rá acom­pa­ña­da ao piano por Mau­ri­zio Pol­si­ne­lli, Javier Ra­ban­nal ao con­tra­bai­xo e No­li To­rres na ba­te­ría.

VAL­GA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.