A Fes­ta da An­guía e da ca­ña de Val­ga es­trea car­tel

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

Un de­bu­xo pin­ta­do po­los alum­nos de ter­cei­ro b do CEIP Plu­ri­lin­güe Ba­ño-Xan­za se­rá o car­tel anun­cia­dor da XXVIII Fes­ta da An­guía e Mos­tra da Ca­ña do País, que se ce­le­bra a úl­ti­ma fin de se­ma­na de agos­to en Val­ga. A ilus­tra­ción, que se pre­sen­tou bai­xo o le­ma «An­guía e au­gar­den­te… ba­rri­gui­ña quen­te», amo­sa un­ha bo­te­lla de ca­ña co es­cu­do de Val­ga, ro­dea­da por un­ha an­guía. O se­gun­do cla­si­fi­ca­do foi un de­bu­xo de ter­cei­ro A do CEIP de Ba­ño e o ter­cei­ro posto re­caeu no gru­po de quin­to do co­le­xio Fe­rro Cou­se­lo. Os pre­mios son de 100, 75 e 50 eu­ros pa­ra ma­te­rial di­dác­ti­co e tro­feos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.