Cur­so de fo­to­gra­fía di­xi­tal en Vilagarcía

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

21, 22, 28 e 29 de xu­llo • Au­di­to­rio mu­ni­ci­pal de Vilagarcía • 9 a 14 ho­ras • Gra­tui­to • A con­ce­lle­ría de Cul­tu­ra de Vilagarcía or­ga­ni­za un cur­so de fo­to­gra­fía di­xi­tal de vin­te ho­ras de du­ra­ción, im­par­ti­do por Jo­sé Luis Ou­bi­ña. A ins­crip­ción po­de for­ma­li­zar­se po­la se­de elec­tró­ni­ca do Con­ce­llo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.