Aber­ta un­ha no­va li­ña do Ga­li­cia Em­pren­de, que dei­xou 126.471 eu­ros no Sal­nés

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

Con­se­lle­ría de Eco­no­mía activará nas pró­xi­mas se­ma­nas un­ha no­va edi­ción do pro­gra­ma Ga­li­cia Em­pren­de, que ache­ga­rá axu­das por va­lor de 3 mi­llóns de eu­ros a oi­ten­ta pro­xec­tos de au­tó­no­mos e em­pren­de­do­res. Es­ta li­ña ten co­mo ob­xec­ti­vo es­ti­mu­lar o te­ci­do em­pre­sa­rial ga­le­go e fo­men­tar a xe­ra­ción de em­pre­go me­dian­te a crea­ción e for­ta­le­ce­men­to de no­vas pe­mes. O im­por­te dos in­ves­ti­men­tos apoia­dos es­ta­rá com­pren­di­do en­tre os 25.000 e os 500.000 eu­ros e as axu­das po­de­rán cu­brir ata o 30 % dos mes­mos no ca­so das pe­que­nas em­pre­sas e ata o 20 % no das me­dia­nas. No Sal­nés tres ini­cia­ti­vas, dúas en Ri­ba­du­mia e un­ha en Cam­ba­dos, re­ci­bi­ron o ano pa­sa­do axu­das por va­lor de 126.471,60 eu­ros ao abei­ro des­tas axu­das.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.