O par­ti­do da se­lec­ción de fút­bol fai mu­dar os ho­ra­rios

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

De­bi­do ao par­ti­do do Mundial que a se­lec­ción es­pa­ño­la xo­ga o do­min­go ás 16 ho­ras in­tro­dú­cen­se cam­bios nos ho­ra­rios da Fes­ta da Xu­ven­tu­de de Val­ga. Ho­xe, a par­tir das 15.30 ho­ras, dispu­taran­se as Olim­pía­das da Aldea com­ple­tas, in­cluí­das as fi­nais. De­sen­vol­ve­ran­se en dous cam­pos: nun xo­ga­ran­se o bri­lé, a ca­rre­tei­lla, os es­quís coope­ra­ti­vos e xi­ra­rei, men­tres que no se­gun­do cam­po te­rán lu­gar as eli­mi­na­to­rias do Mun­dia­li­to de fút­bol. A com­pe­ti­ción da tu­rra­so­ga te­rá lu­gar na pra­za ins­ta­la­da pa­ra a sol­ta de va­qui­ñas.

Ma­ñá ás 18.20 ho­ras te­rá lu­gar a en­tre­ga de me­da­llas e tro­feos aos ga­ña­do­res. Ás 19 ho­ras co­me­za­rá a sol­ta de va­qui­ñas e ás 20 ho­ras, o es­pec­tácu­lo de do­ma en li­ber­da­de de San­ti Se­rra, ga­ña­dor de «Tú sí que va­les».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.