Un­ha co­lec­ción de in­ves­ti­ga­cións con im­pac­to mun­dial, e a te­se que axu­dou a mu­dar ve­llas for­mas no fút­bol pro­fe­sio­nal

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

Li­cen­cia­do co­mo nú­me­ro 1 da súa pro­mo­ción, Eze­quiel Rey co­me­zou no 2006 a ob­ten­ción do Di­plo­ma de Es­tu­dos Avan­za­dos, o equi­va­len­te ho­xe ao Mas­ter de In­ves­ti­ga­ción, que com­ple­ta­ba cun tra­ba­llo fin de máster do que par­tíu a te­se coa que se con­ver­teu no 2011 en dou­tor, con so­bre­saín­te cum lau­de. Cun­ha bre­ví­si­ma ca­rrei­ra de fut­bo­lis­ta na Ter­cei­ra, e dez tem­pa­das de pre­pa­ra­dor fí­si­co no Por­to­no­vo, Vi­la­lon­ga e Arou­sa, Rey cen­trou a súa te­se nos «mé­to­dos e me­dios de re­cu­pe­ra­ción pa­ra fut­bo­lis­tas». So­bre un­ha mos­tra de 30 a 40 xo­ga­do­res pro­fe­sio­nais, cons­ta­tou a súa hi­pó­te­se de par­ti­da de que «moi­tas das me­di­das fí­si­cas que se em­pre­ga­ban» en clubs de al­to ni­vel «por des­gra­za eran in­efi­ca­ces. Non pre­xu­di­ciais, pe­ro non con­se­guían nin­gun­ha ace­le­ra­ción na re­cu­pe­ra­ción. Es­ta­ban mal orien­ta­das. Non ac­tua­ban so­bre a ori­xe es­pe­cí­fi­ca da fa­ti­ga dun xo­ga­dor de fút­bol, se­nón so­bre ou­tros ti­pos de fa­ti­gas», su­braia o arou­sán.

Un ano des­pois de ler a te­se, par­tes das mes­mas co­me­zan ser pu­bli­ca­das en re­vis­tas vi­sa­das po­la Jour­nal Ci­ta­tions Re­ports (JCR), a ba­se de da­tos que cla­si­fi­ca as re­vis­tas cien­tí­fi­cas do pla­ne­ta, e pun­túa os tra­ba­llos dos in­ves­ti­ga­do­res po­lo nú­me­ro de im­pac­tos que te­ñen nas pu­bli­ca­cións re­vi­sa­das. E «a mi­ña te­se ti­vo bas­tan­te re­per­cu­sión», re­cor­da Rey. En re­vis­tas cien­tí­fi­cas de ni­vel do seu ei­do de es­tu­do co­mo o Jour­nal of Elec­tro­mio­graphy and Ki­ne­sio­logy, pe­ro ta­mén en va­rios dos prin­ci­pais xor­nais de Es­pa­ña, es­pe­cial­men­te in­tere­sa­dos no ca­pí­tu­lo re­fe­ri­do á cons­ta­ta­ción de co­mo «as ca­rac­te­rís­ti­cas neu­ro­mus­cu­la­res dos fut­bo­lis­tas mo­di­fí­can­se ao adap­tar­se ao seu posto es­pe­cí­fi­co no cam­po». Ata un pro­gra­ma ra­dio­fó­ni­co de No­va Ior­que, o Scien­cie Fri­day, en­tre­vis­tou po­la súa te­se o arou­sán, cu­xo tra­ba­llo e o dou­tros coe­tá­neos de di­ver­sas par­tes do mun­do na mes­ma li­ña ori­xi­na­ron un cam­bio no mé­to­do de re­cu­pe­ra­ción das le­sións no fút­bol pro­fe­sio­nal, apun­ta.

Foi o pri­mei­ro pun­to de in­fle­xión na ca­rrei­ra in­ves­ti­ga­do­ra que en­tre o 2006 e 2012 desen­vol­veu no HI20 da súa Fa­cul­ta­de, a ni­vel in­ter­na­cio­nal un dos gru­pos de in­ves­ti­ga­ción con máis pro­du­ción na cien­cia do de­por­te. Un­ha ca­rrei­ra que Rey pro­se­guíu no 2015 en Re­moss, gru­po in­ter­dis­ci­pli­nar con mem­bros de va­rias uni­ver­si­da­des es­pa­ño­las. En­tre as nu­me­ro­sas in­ves­ti­ga­cións de gru­po do arou­sán con im­pac­to JCR fi­gu­ran dúas pu­bli­ca­das no Bri­tish Jour­nal of Sports Me­di­ci­ne, a re­vis­ta de re­fe­ren­cia mun­dial do seu ei­do. Re­cén cum­pri­dos os 37, Rey é ho­xe ade­mais re­vi­sor dun­has 30 pu­bli­ca­cións cien­tí­fi­cas. Fei­tos que, di con sin­ce­ro pu­dor, «dá­me ver­go­ña» enun­ciar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.